Có bao nhiêu cách phân công nhóm 3 bạn trực nhật?

Một tổ học sinh có 5 bạn, mỗi lần trực nhật phải có đủ 3 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách phân công nhóm 3 bạn trực nhật? Bài giải: Có 5 bạn nên có 5 cách chọn người thứ nhất, còn lại 4 bạn nên có 4 cách chọn người thứ 2 đi với người thứ nhất. Còn lại 3 bạn nên có 3 cách chọn người thứ 3 đi với 2 người đã chọn. Như vậy số cách phân công nhóm 3 bạn trực...

Bao nhiêu cách tặng ?

4232698 Lan có 6 tấm ảnh khác nhau. Lan muốn chọn ba tấm ảnh đem tặng bạn nhân ngày sinh nhật. Hỏi Lan có bao nhiêu cách chọn ? Lời giải : Lan có : 6 cách chọn tấm bưu ảnh thứ nhất ; 5 cách chọn bưu ảnh thứ hai ; 4 cách chọn tấm bưu ảnh thứ ba. Mà cứ mỗi cách chọn tấm ảnh thứ nhất, 1 cách chọn tấm ảnh thứ hai và 1 cách chọn tấm ảnh thứ ba thì Lan sẽ có 1 cách...

Tìm x thế ư ?

Tìm x biết : 200 - 18 : (372 : 3 x x - 1) - 28 = 166 Giải : Ta có : 200 - 18 : (372 : 3 x x - 1) = 166 + 28 (tìm số bị trừ) 200 - 18 : (372 : 3 x x - 1) = 194 18 : (372 : 3 x x - 1 = 200 - 194 (tìm số trừ) 18 : (372 : 3 x x - 1) = 6 372 : 3 x...

Bài giải đã chuẩn xác chưa ?

Xuân và Thu cùng giải một bài toán sau đây: “Để chở 220 tấn gạo đến vùng lũ lụt, một Công ti dự tính điều động một đội xe tải gồm hai loại xe: loại xe nhỏ mỗi xe chở 4 tấn gạo và loại xe lớn mỗi xe chở 5 tấn gạo. Hỏi cần phải điều động bao nhiêu xe mỗi loại, biết rằng người ta sẽ chia đội xe đó thành 5 tổ có số xe bằng nhau? Dưới đây là cách giải của Xuân: Gọi số...

Cách nào đúng ?

Bài toán : Tìm x biết : aaa : 37 x x = a Giải : Cách 1 : aaa : 37 x x = a 37 x x = aaa : a 37 x x = 111 x = 111 : 37 x = 3 Cách 2 : aaa : 37 x x = a aaa : x x 37 = a aaa : x = a : 37 x = aaa : a : 37 x = 111 : 37 x = 3 Cách 3 : aaa...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500