Bài toán về số tự nhiên.

Tìm số tự nhiên khác 0 biết rằng số đó gấp 21 lần chữ số hàng đơn vị của nó....

Tinh nhanh

Tinh nhanh tổng sau: 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/729...

Có bao nhiêu chữ số 5

Bài toán. Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1,2,3,...,2009 có tất cả bao nhiêu chữ số 5 Bài giải. Chia các số từ 1 đến 2009 ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 từ 1 đến 999 ; nhóm 2 từ 1000 đến 1999 ; nhóm 3 từ 2000 đến 2009 *.Với nhóm 1. Nếu ta bắt đầu viết từ 000 ; 001 ; 002 ; 003 đến 999 thì sự xuất hiện của 10 chữ số là như nhau. Mà từ 000 - 999 có 1000...

Một số bài toán tính nhanh hay và khó

10391733 án ứng dụng phương pháp tính nhanh. Bài Toán 1 : Tính tổng 1x5x6+2x10x12+20x24x4+9x45x54/1x3x5+2x6x10+4x12x20+9x27x45= 5x6x(1+2x2x2+4x4x4+9x4x4)/3x5x(1+2x2x2+4x4x4+9x9x9)= 5x6/3x5=2 Bài Toán 2 : Tính tổng 1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 + 1 - 1/20 + 1 - 1/30 + 1 - 1/42 + 1 - 1/56 + 1 - 1/72 + 1 - 1/89 Đặt A = 1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 + 1 - 1/20 + 1 - 1/30 + 1 - 1/42 + 1 - 1/56 + 1 -...

Chia hết cho 9 không ?

Bài toán. Cho số tự nhiên A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2999 theo thứ tự liền nhau như sau: A = 123456789101112…299729982999. Hỏi A có chia hết cho 9 không ? Vì sao ? Bài giải: Để biết A có chia hết cho 9 hay không ta phải tính tổng các chữ số của A. Nếu tổng này chia hết cho 9 thì A chia hết cho 9. Để tính nhanh tổng các chữ số của A ta ghép số 2999 với...

Tìm số tự nhiên

8749157 Bài toán 1. Tìm tất cả các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện sau: Tổng của số đó và các chữ số của nó bằng 2010. Đáp án: Nhận thấy tổng 4 chữ số luôn phải nhỏ hơn hoặc bằng 9 4 = 36, mà tổng của số cần tìm và các chữ số của nó bằng 2010 nên số đó phải lớn hơn hoặc bằng 2010 – 36 = 1974. Vậy số đó...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500